Απογραφή κατοίκων Αρχανίου 1961.


Ηλικία
Άρρενες
Θήλεις
Σύνολον
Αναλογία
2-10
50
48
98
18%
11-20
41
39
70
15%
21-30
51
59
110
22%
31-40
32
35
67
12,5%
41-50
31
35
66
12%
51-60
21
31
52
10%
61 και άνω
32
35
67
12,5%
ΣΥΝΟΛΟΝ
258
276
534
100%

Τα στοιχεία της απογραφής περιλαμβάνονται στην εργασία του Παναγιώτου Αντ. Τσακάλου <<ΤΟ ΑΡΧΑΝΙΟΝ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ(κοινωνιογράφημα). Η εν λόγω εργασία γράφτηκε το 1961 στα πλαίσια της φοίτησής του στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Αποτελείται από 31 σελίδες και περιέχει ενδιαφέροντα στοιχεία για το Αρχάνι. Εκτενή παρουσίαση της εργασίας θα γίνει σε προσεχή ανάρτηση.
Ευχαριστώ το συν/χο δάσκαλο και συγχωριανό μας Αθανάσιο Αχιλ. Χορμόβα για το αντίγραφο της εργασίας που μου απέστειλε, καθώς χρόνια το αναζητούσα και δεν το εύρισκα.


Ζήτω η 28η Οκτωβρίου 1940.


Αίτησις και Πιστοποιητικό του αγωνιστή του 1821 Ιωάννη Αθ. Φλώρου.

Αίτησις του Ιωάννη Αθ. Φλώρου, κατοίκου Αρχανίου για την αναγνώριση των εκδουλεύσεών του κατά την διάρκεια του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα του 1821, και το πιστοποιητικό των οπλαρχηγών Κοντογιανναίων.Έγγραφα του 1844.Εν Αρχάνη του Δήμου Μακρακώμης την 13 Ιανουαρίου 1844.
Προς την επί των Στρατιωτικών Β. Γραμματείαν  της επικρατείας.
Ο υποφαινόμενος είμαι κάτοικος του χωρίου Αρχάνη του Δήμου Μακρακώμης της Φθιώτιδος υπηρέτησα την πατρίδα στρατιωτικώς  απαρχής του υπέρ ελευθερίας αυτής αγώνος μέχρη τέλους, τα πιστοποιητικά, των εκδουλεύσεών μου διεύθυναν εις τους κατά καιρούς στρατιωτικάς, επιτροτροπάς  καθώς εις την Γραμματείαν ταύτην ιεραρχικώς διά το αριστείο μου. Κατά δυστυχίαν  όμως μέχρι σήμερον στερούμαι αυτό.Διά ταύτα το αναγγέλνω εν τη παρούση μου  κατ’ επανάληψιν  πιστοποιητικών των οπλαρχηγών, Μ. Κοντογιάννην  και Ν. Κοντογιάννην, παρακαλώ θερμώς να ευαρεστηθή και διατάξει την έκδοσιν του αριστείου μου πεπεισμένος εις την Δικαιοσύνην σας, ότι θέλω εισακουσθεί και υποσημιούμαι με σέβας.
Ο ευπιθέστατος
Ιωάννης Αθανασίου Φλώρος
Εν Αγά του Δήμου Σπερχειάδος  την 13 Ιανουαρίου 1844
Πιστοποιούμεν οι υποφενόμενοι ότι
Ο κύριος  Ιωάννης Αθ. Φλώρος κάτοικος του χωριού Αρχάνη του Δήμου Μακρακώμης της  Φθιώτιδος υπηρέτησεν την πατρίδα στρατιωτικώς απ’ αρχής των υπέρ ελευθερίαν αυτής αγώνος μέχρι τέλους υπό την οδηγίαν ημών και άλλων οπλαρχηγών  του αγώνος  παρευρέθη εις τας μάχας εντός της Υπάτης και εις από τον αυτής εις Γιαννιτζού και εις άλλας πολλάς έδειξεν πάντοτε ζήλον πατριωτισμό και γεναιότητα, όθεν κατ’ αίτησήν του …….. αυτόν το παρόν μας δια να τον  χρησιμεύσει  όθεν ανήκει.
Μ. Κοντογιάννης Συνταγματάρχης
Ν. Κοντογιάννης Αντισυνταγματάρχης

ΠΗΓΗ
Γενικά Αρχεία του Κράτους.

Τις ημύθνη περί πάτρης;

«Η έξοδος του Μεσολογγίου», λιθογραφία του Θ. ΒρυζάκηΤο εκήρυξεν ο θείος Όμηρος προ ετών τρισχιλίων: Είς οιωνός άριστος!… Αλλά τις έβαλεν εις πράξιν την συμβουλήν του θειοτάτου αρχαίου ποιητού; Εκ της παρούσης ημών γενεάς τις ημύνθη περί πάτρης;

Ημύνθησαν περί πάτρης οι άστοργοι πολιτικοί, οι εκ περιτροπής μητρυιοί του ταλαιπώρου ωρφανισμένου Γένους;

Άμυνα περί πάτρης δεν είναι αι σπασμωδικαί, κακομελέτητοι και κακοσύντακτοι επιστρατείαι, ουδέ τα σκωριασμένης επιδεικτικότητος θωρηκτά.

Άμυνα πετρί πάτρης θα ήτο η ευσυνείδητος λειτουργία των θεσμών, η εθνική αγωγή, η χρηστή διοίκησις, η καταπολέμησις του ξένου υλισμού και του πιθηκισμού, του διαφθείραντος το φρόνημα και εκφυλίσαντος σήμερον το έθνος, και η πρόληψις της χρεωκοπίας.

Τις ημύνθη περί πάτρης; Και τι πταίει η γλαυξ, η θρηνούσα επί ερειπίων; Πταίουν οι πλάσαντες τα ερείπια. Και τα ερείπια τα έπλασαν οι ανίκανοι κυβερνήται της Ελλάδος.

Αυτοί οι πολιτικοί, αυτοί οι βουλευταί, εκατάστρεψαν το έθνος, ανάθεμά τους.
Κάψιμο θέλουν όλοι τους! Τότε σ' εξεθέωναν οι προεστοί κ' οι «γυφτοχαρατζήδες», τώρα σε «αθεώνουν» οι βουλευταί κ' οι δήμαρχοι.

Το τέρας το καλούμενον επιφανής τρέφει την φυγοπονίαν, την θεσιθηρίαν, τον τραμπουκισμόν, τον κουτσαβακισμόν, την εις τους νόμους απείθειαν.
Μεταξύ δύο αντιπάλων μετερχομένων την αυτήν διαφθοράν, θα επιτύχει εκείνος όστις ευπρεπέστερον φορεί το προσωπείον κ' επιδεξιώτερον τον κόθορνον.

Και σήμερον, νέον έτος έρχεται. Και πάλιν τι χρειάζονται οι οιωνοί; Οιωνοί είναι τα πράγματα.

Μόνον ο λαός λέγει. Κάθε πέρσυ και καλλίτερα.
Ας ευχηθώμεν το ερχόμενον έτος να μη είναι χειρότερον από το έτος το φεύγον.

Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης
Εφημερίς “Ακρόπολις”, 1 Ιαν. 1896

Γενεαλογικοί Πίνακες αρρένων Αρχανίου: Οικογένεια ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ.


Με την ανάρτηση που ακολουθεί αρχίζουμε την παρουσίαση των γενεαλογικών πινάκων(δένδρων) των οικογενειών του Αρχανίου.Η έρευνα αφορά τους άρρενες κάθε οικογένειας, και αυτό οφείλεται στο γεγονός πως μόνον αυτοί καταγράφονταν στα διάφορα έγγραφα, μετά την απελευθέρωση από τους Οθωμανούς.Αξίζει να σημειώσουμε πως τα μητρώνυμα των περιλαμβανομένων στα Μητρώα Αρρένων, άρχισαν να καταγράφονται από  το 1932 και μετά.Τα στοιχεία έχουν αντληθεί από παλαιούς Εκλογικούς καταλόγους(1865-1879-1892-1928), το Μητρώο Αρρένων Αρχανίου 1835-1965, την Κατάσταση των γεωργών Αρχανίου του 1856, διάφορα εκλογικά έγγραφα του 1843 που περιέχουν ονομαστικούς καταλόγους των ψηφισάντων, τις καταστάσεις των τιμηθέντων με Αριστείο για τις λεγόμενες εκδουλεύσεις της Επαναστάσεως του 1821, καθώς επίσης και πληθώρα άλλων εγγράφων  από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους.Η συλλογή και η αξιολόγηση όλων αυτών των στοιχείων  είναι χρονοβόρα και επίπονη, αλλά πιστεύω πως αξίζει τον κόπο, αφού δίνεται για πρώτη φορά η δυνατότητα στον κάθε Αρχανιώτη, με την ανασύσταση του γενεαλογικού του πίνακα να ανασυνθέσει και την ιστορία της οικογένειάς του, να βρεί τις ρίζες του και να θυμηθεί  τους προγόνους του.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Γενάρχης της οικογενείας των Παπαθανασαίων, όπως και εκείνης των Παπαλεξαίων στο Αρχάνι, ήταν ο παπά-Γεώργιος, ιερέας του χωριού την περίοδο πριν την Επανάσταση του 1821.Ο γιός του Αλέξης που γεννήθηκε το 1800, επίσης ιερέας του Αρχανίου μετά την απελευθέρωση, άφησε απογόνους τον Γεώργιο, Δημήτριο και Αθανάσιο, οι οποίοι πήραν το επίθετο Παπαλέξης από την ιδιότητα(παπάς) του πατέρα τους Αλέξη.Οι απόγονοι του Γεωργίου και του Δημητρίου κράτησαν το Παπαλέξης. Ο Αθανάσιος, μικρότερος υιός του παπα-Αλέξη έγινε και αυτός ιερέας και ιδρυτής της γενεαλογικής σειράς των Παπαθανασαίων, μιας και οι πέντε άρρενες απόγονοί του πήραν το επίθετο Παπαθανασίου.Ο πρώτος του όμως υιός σε μερικά έγγραφα μνημονεύεται και ως Παπαλέξης-Παπαθανασίου.  Ιερέας υπήρξε επίσης και ο Θεοφάνης Παπαθανασίου που διακόνησε μετά το Αρχάνι, στα Καλύβια  και στο Παγκράτι Λαμίας έως το 1956. Εγγονός του παπά-Φάνη είναι  δημοσιογράφος της ΝΕΡΙΤ με το ίδιο ονοματεπώνυμο. 
Ο Κων/νος Παπαθανασίου(1884-1950)  Γεν. Αρχίατρος, ήταν μέλος της Εταιρείας Ψυχικών Ερευνών του Άγγελου Τανάγρα και δεινός ραβδοσκόπος. Μάλιστα έλεγε πως πίσω από το σπίτι των Κακαβαίων  έρρεε μεγάλος υπόγειος  ποταμός. Επίσης με δική του πρωτοβουλία και δαπάνη αναδείχθηκε η Ιαματική πηγη(Λουτρά) Αρχανίου
Τέλος οι  Παπαθανασαίοι απέκτησαν μεγάλη ακίνητη περιουσία  στο Παγκράτι Λαμίας όπου και μετώκησαν. Ο δε κεντρικότερος δρόμος στην εν λόγω συνοικία, φέρει το όνομά τους: οδός Παπαθανασίου.  

O Aρχίατρος Κων/νος Παπαθανασίου. 

Η εντοιχισμένη μαρμάρινη πλάκα στα λουτρά Αρχανίου προς τιμήν του Κων/νου Παπαθανασίου(1884-1950).

Ο δημοσιογράφος της ΝΕΡΙΤ  Φάνης Παπαθανασίου εγγονός του παπά-Φάνη Παπαθανασίου.


Κατάστασις μισθωμάτων και οφειλετών 1925-1930.

Τα χειρόγραφα που ακολουθούν προέρχονται απο οικογένεια του Αρχανίου που κατείχε αρκετά μεγάλη έκταση γης στο χωριό, και αναφέρονται στα οφειλόμενα μισθώματα των ετών 1925-1930, από κατοίκους που χρησιμοποιούσαν την προαναφερόμενη έκταση κυρίως για την βόσκηση των ζώων τους.Μελετώντας την κατάσταση μπορούμε να διαπιστώσουμε με βάση τόσο την αρχική οριζόντια στήλη στην οποία περιγράφονται τα είδη των ζώων και τα έτη βόσκησης-ενοικίασης, όσο και τις κάθετες στήλες που αναφέρονται τα ποσά των μισθωμάτων, τον όγκο και το είδος της κτηνοτροφικής ενασχόλησης του κάθε ενός που συμπεριλαμβάνεται στην λίστα.
Η κτηνοτροφία στον ζωτικό χώρο του Αρχανίου ήταν από τις βασικές δραστηριότητες των κατοίκων, όχι μόνο μετεπαναστατικά-δες http://arhanion.blogspot.gr/2013/09/1840.html - αλλά και κατά τους αρχαίους χρόνους.Εκλογικός κατάλογος Αρχανίου 1928.
      ΠΗΓΗ
  • Γενικα Αρχεια του Κρατους Ν. Φθιωτιδος