Αρχανιώτες Αγωνιστές του 1821.Μετά τη δολοφονία του Πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδας Ι. Καποδίστρια, στις 27 Σεπτεμβρίου 1831 ημέρα Κυριακή , οι τρεις μεγάλες δυνάμεις της εποχής Ρωσία, Γαλλία και κυρίως η Αγγλία, επέβαλαν στην Ελλάδα το μοναρχικό καθεστώς της Βαυαρικής Αυλής.Ήτοι: «Η ελληνική κυβέρνησις θέλει είναι μοναρχική και κληρονομική, κατά τάξιν πρωτοτοκίας θέλει εμπιστευθεί εις ένα Ηγεμόνα, όστις δεν θέλει είναι δυνατόν να εκλεχθή μεταξύ των οικογενειών των βασιλευουσών εις τας Επικρατείας, τας υπογραψάσας την συνθήκην της 6 Ιουλίου 1827 και θέλει φέρει τον τίτλον Ηγεμών Κυρίαρχης της Ελλάδος. Η εκλογή αυτού του ηγεμόνος θέλει είναι το αντκείμενον διακοινώσεων και συμφωνιών μετεγενεστέρων».Πήγή: «Ιστορία του Ελληνικού Έθνους»
Με την έλευση του το 1833, ο Όθωνας θέλοντας να κερδίσει την εύνοια των Ελλήνων, εξέδωσε βασιλικό διάταγμα με το οποίο καθιερώθηκαν τα αριστεία, εθνόσημα ή νομισματόσημα, προς τιμήν και επιβράβευση των αγωνιστών. Είχαν σχήμα σταυρού. Από τη μια πλευρά έγραφαν «Τοις προμάχοις της πατρίδος» και από την άλλη «Όθων Βασιλεύς της Ελλάδος». Συνοδεύονταν δε αυτά από ένα δίπλωμα. Ο σταυρός και μια κυανή ταινία που τα συνόδευε, στις επίσημες γιορτές οι αγωνιστές τα φόραγαν στο στήθος. Οι μεν αξιωματικοί έπαιρναν αργυρό, οι δε υπαξιωματικοί χάλκινο και οι στρατιώτες σιδερένιο. Οι κάτοχοί τους είχαν ως προνόμιο δημόσιες διακρίσεις και θέσεις, αλλά και προικοδοτήσεις με χρηματικά γραμμάτια, για αγορά χωραφιών, υδρόμυλων κ. ά.
Για να πάρουν όμως το νομισματόσημο ή αριστείο ή εθνόσημο. Έπρεπε σύμφωνα με το Η΄ ψήφισμα της Εθνικής εθνοσυνέλευσης να έχουν συμπληρώσει το 30ον έτος της ηλικίας των. Οπότε απευθυνόταν στους κατά τόπους τοπικούς οπλαρχηγούς και ζητούσαν να τους δοθεί το πιστοποιητικό εκδουλέυσεων-συμμετοχής στην επανάσταση. Στο πιστοποιητικό αναφέρονταν: οι μάχες που πήρε μέρος, κάτω από τις διαταγές ποιου οπλαρχηγού , τη θέση που κατείχε κοντά τους, , πόσους άνδρες είχε στην οδηγία του (ομάδα) και άλλα. Το πιστοποιητικό αυτό, έπρεπε πρώτα να επικυρωθεί για το γνήσιο της υπογραφής των εκδοτών από τον Δήμαρχο ή τον Δημαρχιακό πάρεδρο. Στη συνέχεια το πιστοποιητικό αυτό, ο αγωνιστής με μια αίτηση τα κατέθετε στο Δήμο του, με την παράκληση να αποσταλούν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών, ώστε οι επιτροπές με βάση τα στοιχεία του πιστοποιητικού να εκδώσουν και τον ανάλογο βαθμό και εθνόσημο.
Πολλοί είναι οι αγωνιστές που διαφώνησαν με τον βαθμό που τους κατέταξαν οι επιτροπές, αλλά και για το εθνόσημο που τους στάλθηκε. Δεν είναι λίγοι από αυτούς που κατέφυγαν στα δικαστήρια όταν αδικούταν. Για πολλούς η δικαίωση ήλθε μετά το θάνατό τους, όταν οι απόγονοί τους ή οι χήρες αυτών συνέχισαν τον αγώνα στα δικαστήρια.
Η έρευνά μας βασίστηκε στους καταλόγους του Υπουργείου των Στρατιωτικών που βίσκονται στα Γενικά Αρχεία του Κράτους και στο τόμο Αριστεία. Ασφαλώς η ερευνά μας δεν είναι ολοκληρωμένη και δεν τελειώνει εδώ. Ελπίζουμε να υπάρξουν συνεχιστές.
Αρχανιώτες Αγωνιστές του Δήμου Μακρακώμης
Αργυρά 2 Χάλκινα 5 Σιδερένια
Φ 220 Σπύρος Γρίβας από Αρχάνι Αργυρό. Είναι γραμμένος με άλλους 69 αγωνιστές, οι οποίο προτείνονται για Αργυρό Αριστείο 11 Μαρτίου 1844:
«Απόφασις
Επί προτάσει της ημετέρας Γραμματείας των Στρατιωτικών, ευαρεστούμεθα να χορηγήσωμεν τ’ αργυρά αριστεία εις τα κάτωθεν υποσημειούμενα άτομα άτινα διατελέσαντα ως προύχοντες και δημογέροντες των χωρίων των, εν καιρώ του υπέρ ανεξαρτησίας της πατρίδας πολέμου, έλαβον, ενεργητικόν εις τας μάχας μέρος επικεφαλής των εγχωρίων των».13 Μαρτίου 1844
Επίσης με τον Φ 287/1255184. Ο ίδιος είναι γραμμένος μαζί με 34 ακόμη Αγωνιστές και λαμβάνει «Αργυρό Αριστείο διότι έλαβε μέρος υπέρ ανεξαρτησίας της πατρίδας ως αξιωματικός. Εν Αθήναις τη 16 Ιουλίου 1844.

Φ 276 Γεώργιος Μυλωνάς από Αρχάνι Αργυρό. Είναι γραμμένος σε κατάλογο αριστειούχων μαζί με άλλους 42 αγωνιστές και προτείνεται να λάβει Αργυρό αριστείο. εκδουλεύσεων προς την πατρίδα ως Προύχων και Δημογέρων του χωριού του. Αθήνα 15 Μαΐου 1844.
Στο Φάκελο των ΓΑΚ 281 των ΓΑΚ με άλλου 16 αγωνιστές αποστολής Αργυρών Αριστείων. ήτοι: « Επί προρτάσει της επί των στρατιωτικών Γραμματείας, ευαρεστούμεθα να χορηγήσωμεν το Αργυρούν Αριστείο εις άτομα διατελέσαντα ως προύχοντες και Δημογέροντες του χωρίου των, εν καιρώ του υπέρ ανεξαρτησίας της πατρίδας πολέμου έλαβον ενεργητικόν εις τας μάχας μέρος ως επικεφαλής των εγχωρίων του».

Φ 285 Νάκος Αναγνώστου από Ασπροπόταμο κάτοικος Αρχάνι σιδερένιο. Είναι γραμμένος σε κατάλογο 8181/5 Ιανουαρίου 1844 με άλλους 354 αγωνιστές. Ο Κατάλογος στάλθηκε στον Συνταγματάρχη Χριστοδ. Χατζηπέτρου προς διανομή των: 134 χάλκινων και 320 σιδηρών αριστείων Ο υποφαινόμενος λαμβάνει σιδερένιο. Είναι γραμμένος και σε κατάλογο Ασπροποταμιτών που διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδα. Πηγή: Γ.Α.Κ. Αρχειομνήμων Φ 286 Αριστεία
Φ 277 Νίκος Αποστόλου από Άγραφα διαμονή Αρχάνι. Είναι γραμμένος σε κατάλογο 212 Αγραφιωτών με διαμονή σε διάφορα χωριά του Δήμου Μακρακώμης. Έλαβε μέρος σε διάφορες μάχες του αγώνα, υπέρ ανεξαρτησία της πατρίδος , κάτω από την οδηγία του Καραϊσκάκη και άλλων οπλαρχηγών. Προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Υπογράφουν: Νικήτας Σταματελόπουλος, Γ. Διοβουνιώτης, Διαμαντής Ολύμπιος,Ν. Πανοριάς κ. ά Ενώ στον Φάκελο 283 των ΓΑΚ, είναι γραμμένος με α/α 139 σε κατάλογο αγραφιωτών αγωνιστών, οι οποίοι διαμένουν σε διάφορα χωριά του Δήμου Μακρακώμης. Του απονέμεται το σιδερένιο αριστείο.
Φ 71 Γεώργιος Αρχανιώτης, Γεννήθηκε στο Αρχάνι κάτοικος Σέλιανης αίτηση απονομής αριστείου από Βαρυμπόπη. λαμβάνει σιδερένιο αριστείο.
287Παναγιώτης Βασιλείου από Αρχάνι Κατάλογος 16 Στρατιωτών στο τάγμα οροφυλακής μεταξύ των οποίων και ο υποφαινόμενος, τους απονέμεται το σιδηρούν αριστείων ύστερα από σύσταση του Διοικητού των. Ο ίδιος φέρεται να είναι γραμμένος και σε κατάλογο αριθμού 9796/6 Ιουνίου 1844 με άλλου 29 αγωνιστές με α/α 23 του φακέλου των ΓΑΚ 287 του απονέμεται το σιδερένιο αριστείο.
Φ277 Αλέξιος Γεωργίου από Άγραφα διαμονή Αρχάνι. Είναι γραμμένος σε κατάλογο 212 Αγραφιωτών με διαμονή σε διάφορα χωριά του Δήμου Μακρακώμης. Έλαβε μέρος σε διάφορες μάχες του αγώνα, υπέρ ανεξαρτησία της πατρίδος , κάτω από την οδηγία του Καραϊσκάκη και άλλων οπλαρχηγών. Προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Υπογράφουν: Νικήτας Σταματελόπουλος, Γ. Διοβουνιώτης, Διαμαντής Ολύμπιος, Ν. Πανοριάς κ. ά. Ενώ στον Φάκελο 283 των ΓΑΚ, είναι γραμμένος με α/α 138 σε κατάλογο αγραφιωτών αγωνιστών, οι οποίοι διαμένουν σε διάφορα χωριά του Δήμου Μακρακώμης. Του απονέμεται το σιδερένιο αριστείο.
285 Αθανάσιος Γεωργουλάς από Ασπροπόταμο κάτοικος Αρχάνι. σιδερένιο Είναι γραμμένος σε κατάλογο 8181/5 Ιανουαρίου 1844 με άλλους 354 αγωνιστές. Ο κατάλογος στον Συνταγματάρχη Χριστοδ. Χατζηπέτρου προς διανομή των: 134 χάλκινων και 320 σιδηρών αριστείων Ο υποφαινόμενος λαμβάνει σιδερένιο. Είναι γραμμένος και σε κατάλογο Ασπροποταμιτών που διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Πηγή: Γ.Α.Κ. Αρχειομνήμων Φ 286 Αριστεία.
Φ 118 Γιάννης Γιαννάκης από Αρχάνι, υπέβαλε αίτηση για αριστείο στο τάγμα της οροφυλακής όπου υπηρετούσε και μαζί με το πιστοποιητικό υπεβλήθησαν προς το Υπουργείο των στρατιωτικών. έλαβε σιδερένιο αριστείο.
Φ 245 Δημήτριος Γιαννόπουλος , από Αρχάνι. Στις 21 Ιανουαρίου 1844, ο οπλαρχηγός Χρηστ . Χατζηπέτρου σε κατάλογο που υπέβαλε προς το Υπουργείο των στρατιωτικών τον προτείνει να λάβει το σιδηρούν αριστείο. Ενώ με τον Φ. των Γ.Α.Κ, 272 φέρεται γραμμένος με α/α 73, σε κατάλογο 3466/10 Μαρτίου 1844, με άλλους 100 ρουμελιώτες αγωνιστές, ο οποίος στάλθηκε στον πολιτευτή Δημήτριο Χατζίσκο για διανομή των αριστείων στους δικαιούχους. Του απονέμεται το σιδηρούν.
Φ 277 Γεώργιος Δήμου από Άγραφα διαμονή Αρχάνι. Είναι γραμμένος σε κατάλογο 212 Αγραφιωτών με διαμονή σε διάφορα χωριά του Δήμου Μακρακώμης. Έλαβε μέρος σε διάφορες μάχες του αγώνα, υπέρ ανεξαρτησία της πατρίδος , κάτω από την οδηγία του Καραϊσκάκη και άλλων οπλαρχηγών. Προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Υπογράφουν: Νικήτας Σταματελόπουλος, Γ. Διοβουνιώτης, Διαμαντής Ολύμπιος, Ν. Πανοριάς κ. ά. Ενώ στον Φάκελο 283 των ΓΑΚ, είναι γραμμένος με α/α 137 σε κατάλογο αγραφιωτών αγωνιστών, οι οποίοι διαμένουν σε διάφορα χωριά του Δήμου Μακρακώμης. Του απονέμεται το σιδερένιο αριστείο.
Φ277 Δημήτριος Ιω. Δημητρόπουλος από Άγραφα διαμονή Αρχάνι σιδερένιο. Είναι γραμμένος σε κατάλογο 212 Αγραφιωτών με διαμονή σε διάφορα χωριά του Δήμου Μακρακώμης. Έλαβε μέρος σε διάφορες μάχες του αγώνα, υπέρ ανεξαρτησία της πατρίδος , κάτω από την οδηγία του Καραϊσκάκη και άλλων οπλαρχηγών. Προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Υπογράφουν: Νικήτας Σταματελόπουλος, Γ. Διοβουνιώτης, Διαμαντής Ολύμπιος, Ν. Πανοριάς κ. ά. Ενώ στον Φάκελο 283 των Γ.Α. Κ, είναι γραμμένος με α/α 139 σε κατάλογο αγραφιωτών αγωνιστών, οι οποίοι διαμένουν σε διάφορα χωριά του Δήμου Μακρακώμης. Του απονέμεται το σιδερένιο αριστείο. Στις 2 Μαΐου 1844 με τον φάκελο 283 κατάλογος αριθ. 7079 λαμβάνει το παραπάνω αριστείο.

Φ 277 Κυρίτσης Ν. Δημητρόπουλος από Άγραφα διαμονή Αρχάνι σιδερένιο. Είναι γραμμένος σε κατάλογο 212 Αγραφιωτών με διαμονή σε διάφορα χωριά του Δήμου Μακρακώμης. Έλαβε μέρος σε διάφορες μάχες του αγώνα, υπέρ ανεξαρτησία της πατρίδος, κάτω από την οδηγία του Καραϊσκάκη και άλλων οπλαρχηγών. Προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Υπογράφουν: Νικήτας Σταματελόπουλος, Γ. Διοβουνιώτης, Διαμαντής Ολύμπιος,Ν. Πανοριάς κ. ά. Ενώ στον Φάκελο 283 των ΓΑΚ, κατάλογο αριθμό 7079/ 2 Μαΐου 1844, είναι γραμμένος σε κατάλογο αγραφιωτών αγωνιστών με α/α 144, οι οποίοι διαμένουν σε διάφορα χωριά του Δήμου Μακρακώμης. Του απονέμεται το σιδερένιο αριστείο.
Φ 284 Θεόδωρ. Δούβλης (Ντούβλης) από Αρχάνι Σιδερένιο Είναι γραμμένος σε κατάλογο αριθμό 8397/10 Μαΐου 1844, του Υπουργείου των επί των επί των Στρατιωτικών με 623 άτομα, που στέλνεται στον Γεώργιο Αινιάνα προς διανομή χαλκίνων και σιδηρών αριστείων στους δικαιούχους αγωνιστές. Ο υποφαινόμενος λαμβάνει Σιδερένιο. Επίσης είναι γραμμένος και σε κατάλογο του Φ286 των ΓΑΚ για σιδερένιο αριστείο.
Φ 285 Γούλας Δρανίστας από Ασπροπόταμο κάτοικος Αρχάνι σιδερένιο. Είναι γραμμένος σε κατάλογο 8181/5 Ιανουαρίου 1844 με άλλους 354 αγωνιστές. Ο Κατάλογος στάλθηκε στον Συνταγματάρχη Χριστοδ. Χατζηπέτρου προς διανομή των: 134 χαλκίνων και 320 σιδηρών αριστείων Ο υποφαινόμενος λαμβάνει σιδερένιο. Είναι γραμμένος και σε κατάλογο Ασπροποταμιτών που διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδα. Πηγή: Γ.Α.Κ. Αρχειομνήμων Φ 286 Αριστεία

Φ 277 Κώστας Ζελενίτσης από Άγραφα διαμονή Αρχάνι σιδερένιο. Είναι γραμμένος σε κατάλογο 212 Αγραφιωτών με διαμονή σε διάφορα χωριά του Δήμου Μακρακώμης. Έλαβε μέρος σε διάφορες μάχες του αγώνα, υπέρ ανεξαρτησία της πατρίδος , κάτω από την οδηγία του Καραϊσκάκη και άλλων οπλαρχηγών. Προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Υπογράφουν: Νικήτας Σταματελόπουλος, Γ. Διοβουνιώτης, Διαμαντής Ολύμπιος,Ν. Πανοριάς κ. ά. Ενώ στον Φάκελο 283 των ΓΑΚ, είναι γραμμένος με α/α 135 σε κατάλογο αγραφιωτών αγωνιστών, οι οποίοι διαμένουν σε διάφορα χωριά του Δήμου Μακρακώμης. Του απονέμεται το σιδερένιο αριστείο.
Φ 285 Κώστας Κακάβας από Ασπροπόταμο κάτοικος Αρχάνι σιδερένιο. Είναι γραμμένος σε κατάλογο 8181/5 Ιανουαρίου 1844 με άλλους 354 αγωνιστές. Ο Κατάλογος στάλθηκε στον Συνταγματάρχη Χριστοδ. Χατζηπέτρου προς διανομή των: 134 χαλκίνων και 320 σιδηρών αριστείων Ο υποφαινόμενος λαμβάνει σιδερένιο. Επίσης βρίσκεται γραμμένος και σε κατάλογο Ασπροποταμιτών που διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Πηγή: Γ.Α.Κ. Αρχειομνήμων Φ 286 Αριστεία Του Παραθέτουμε περίληψη του πιστοποιητικού του. Ο Κακάβας Κώστας, από Αρχάνι Φθιώτιδας του Δήμου Μακρακώμης, πήρε το πιστοποιητικό (2339) του από τη Αγά στις 13 Ιανουαρίου 1844 υπογεγραμμένο από τους Μ. και Ν. Κοντογιάννη. «Υπηρέτησε την πατρίδα υπό ημών των υποφαινομένων και άλλων οπλαρχηγών. έλαβε μέρος εις τας μάχας εντός της Υπάτης, εις Γιαννιτσού και εις άλλες πολλές». Επικυρώνεται για το γνήσιο των υπογραφών. Ο Δήμαρχος Γ Ζουλούμης Πηγή: Αρχειομνήμων φ 259 λήψη 162 Αριστεία

Φ 272 Κώστας Καλαθάς από Αρχάνι σιδερένιο. Στις 21 Ιανουαρίου 1844, ο οπλαρχηγός Χρηστ Χατζηπέτρου σε κατάλογο με α/α 70 που υπέβαλε προς το Υπουργείο των στρατιωτικών τον προτείνει να λάβει το σιδηρούν αριστείο Αγώνος . Ενώ με τον Φ. 272 των Γ.Α.Κ. φέρεται γραμμένος με α/α 70, σε κατάλογο 3466/10 Μαρτίου 1844, με άλλους 100 ρουμελιώτες αγωνιστές, ο οποίος στάλθηκε στον πολιτευτή Δημήτριο Χατζίσκο για διανομή των αριστείων στους δικαιούχους. Του απονέμεται το σιδερένιο αριστείο αγώνα. 1248674. Το ίδιο όνομα είναι γραμμένο και στους καταλόγους Βαρυμπόπης με χάλκινο αριστείο
Φ 272 Νικολής Καραγκούνης. Από Αρχάνι σιδερένιο. Στον παραπλεύρως φάκελο φέρεται γραμμένος με α/α 67, σε κατάλογο 3466/10 Μαρτίου 1844, με άλλους 100 ρουμελιώτες αγωνιστές, ο οποίος στάλθηκε στον πολιτευτή Δημήτριο Χατζίσκο για διανομή των αριστείων στους δικαιούχους. Του απονέμεται το σιδερένιο αριστείο.
Φ 245 Κοντογιώργος από Αρχάνι σιδερένιο. Στις 21 Ιανουαρίου 1844, ο οπλαρχηγός Χρηστοδ . Χατζηπέτρου σε κατάλογο που υπέβαλε προς το Υπουργείο των στρατιωτικών τον προτείνει να λάβει το σιδηρούν αριστείο Αγώνος, Ενώ με τον Φ 272 φέρεται γραμμένος με α/α 69, σε κατάλογο 3466/10 Μαρτίου 1844, με άλλους 100 ρουμελιώτες αγωνιστές, ο οποίος στάλθηκε στον πολιτευτή Δημήτριο Χατζίσκο για διανομή των αριστείων στους δικαιούχους. Του απονέμεται το σιδερένιο αριστείο αγώνα.
Το ίδιο όνομα είναι γραμμένο και στους καταλόγους της Βαρυμπόπης με χάλκινο.

Φ 245 Κώστας Κοντογιώργου, από χωρίον Αρχάνι σιδερένιο. Στις 21 Ιανουαρίου 1844, ο οπλαρχηγός Χρηστ Χατζηπέτρου σε κατάλογο που υπέβαλε προς το Υπουργείο των στρατιωτικών τον προτείνει να λάβει το σιδηρούν αριστείο . Ενώ με τον Φ. των Γ.Α.Κ, 272 φέρεται γραμμένος με α/α 75, σε κατάλογο3466/10 Μαρτίου 1844, με άλλους 100 ρουμελιώτες αγωνιστές, ο οποίος στάλθηκε στον πολιτευτή Δημήτριο Χατζίσκο για διανομή των αριστείων στους δικαιούχους. Του απονέμεται το σιδηρούν
Φ277 Στέριος Κορδιλαίμης (Κορδολαίμης;) από Άγραφα διαμονή Αρχάνι σιδερένιο. Είναι γραμμένος σε κατάλογο 212 Αγραφιωτών με διαμονή σε διάφορα χωριά του Δήμου Μακρακώμης. Έλαβε μέρος σε διάφορες μάχες του αγώνα, υπέρ ανεξαρτησία της πατρίδος , κάτω από την οδηγία του Καραϊσκάκη και άλλων οπλαρχηγών. Προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Υπογράφουν: Νικήτας Σταματελόπουλος, Γ. Διοβουνιώτης, Διαμαντής Ολύμπιος,Ν. Πανοριάς κ. ά
Στον κατάλογο με αριθμό 7079/2 Μαΐου 1844 και προτείνεται για σιδερένιο. Ενώ στον Φάκελο 283 των Γ.Α.Κ, είναι γραμμένος με α/α 136 σε κατάλογο αγραφιωτών αγωνιστών, οι οποίοι διαμένουν σε διάφορα χωριά του Δήμου Μακρακώμης. Του απονέμεται το σιδερένιο αριστείο.

Φ 286 Δημήτ. Λιάπης από Αρχάνι σιδερένιο. Είναι γραμμένος σε ονομαστικό κατάλογο, με αριθμό 10554/6 Ιουνίου 1844, του οπλαρχηγού Ευαγγέλη Κοντογιάννη με 338 ρουμελιώτες αγωνιστές. Ο κατάλογος στέλνεται προς την «Επί των Στρατιωτικών Γραμματεία της Επικρατείας», με την επισήμανση για το είδους του αριστείου που δικαιούται να λάβει ο κάθε αγωνιστής. Ο υποφαινόμενος συστήνεται να λάβει το χάλκινο αριστείο.
Φ 282 Δημήτριος Μαύρος από Αρχάνι σιδερένιο αριστείο. Ο υποφαινόμενος πήρε σιδερένιο αριστείο ως στρατιώτης. Είναι γραμμένος με α/α 115 σε κατάλογο του Υπουργείου επί των στρατιωτικών με αριθμό 6836/ΓΑΚ 226 αχρονολόγητος με 244 ονόματα αγωνιστών που λαμβάνουν τα σιδερένια αριστεία. Εκ του Υπουργείου των Στρατιωτικών. Υπογραφή :Π.Ι Ρόδιος υπουργός επί των Στρατιωτικών
Φ 280 Γεωργιος. Μούσιος από Αρχάνι. χάλκινο. Ο υποφαινόμενος είναι γραμμένος σε κατάλογο αγωνιστών αριθ. 6086/ 15 Απριλίου 1844, του παραπλεύρως φακέλου των ΓΑΚ μαζί με άλλους 53 ρουμελιώτες αγωνιστές και λαμβάνει το χάλκινο αριστείο ως υπαξιωματικός. Ενώ ο Φ.284 τον έχει να λαμβάνει σιδερένιο.
Φ 284 Γεώργιος Μούσος από Αρχάνι σιδερένιο. Στον παραπλεύρως φάκελο είναι γραμμένος σε κατάλογο αριθμό 8397/10 Μαΐου 1844, του Υπουργείου των επί των επί των Στρατιωτικών με 623 άτομα, που στέλνεται στον Γεώργιο Αινιάνα προς διανομή χαλκίνων και σιδηρών αριστείων στους δικαιούχους αγωνιστές. Ο υποφαινόμενος λαμβάνει Σιδερένιο.
Φ 282 Κώστας Μυλωνάς από Αρχάνι, ετών 43. Υπέβαλλε αίτηση στις 13 Ιανουαρίου 1844 και το Πιστοποιητικό του υπογράφεται από τους Μ και Ν. Κοντογιάννη στις 18 Ιανουαρίου 1844. πήρε μέρος στις μάχες: Υπάτης. Αετού, Γιαννιτσούς, Καλιακούδας, Άμπλιανης, Κρεμμυδιού, έξοδο Μεσολογγίου και Αθήνας. Ο Κώστας Μυλωνάς από Αρχάνι. ετών 43. Υπέβαλλε αίτηση στις 13 Ιανουαρίου 1844, και το Πιστοποιητικό του υπογράφεται από τους: Μ και Ν. Κοντογιάννη στις 18 Ιανουαρίου 1844.. Πήρε μέρος στις μάχες: Υπάτης. Αετού, Γιαννιτσούς, Καλιακούδας, Άμπλιανης, Κρεμμυδιού, έξοδο Μεσολογγίου και Αθήνας. Μυλωνάς Κώστας υπάρχει και στο Πλατύστομο;;;;;

Φ 282 Δημήτριος Μπαρίλας από Αρχάνι σιδερένιο. Με απόφαση του υπουργείου των στρατιωτικών, ο υπό αριθμόν 6836/225/ 2 Απριλίου 1844 κατάλογος αριστειούχων αγωνιστών, διαβιβάζεται στον Πληρεξούσιο Φθιώτιδος προς διανομή με 144 χάλκινα αριστεία και 171 σιδηρά, συνοδευόμενα με 315 ταινίες και 315 Διπλώματα. Στο κατάλογο αυτόν είναι γραμμένος και ο υποφαινόμενος που λαμβάνει σιδερένιο αριστείο, ως στρατιώτης. Το ίδιο όνομα είναι γραμμένο και στους καταλόγους του χωριού Πλατύστομο
Φ 245 Γεώργιος Νερουλής, από Ασπροπόταμο κάτοικος Αρχάνι. Χάλκινο. Ο υποφαινόμενος ενώ με το παραπλεύρως φάκελο προτείνεται για σιδερένιο, Στον Φ 285 των ΓΑΚ , Είναι γραμμένος σε κατάλογο 8181/5 Ιανουαρίου 1844 με άλλους 354 αγωνιστές. Ο Κατάλογος στάλθηκε στον Συνταγματάρχη Χριστοδ. Χατζηπέτρου προς διανομή των: 134 χάλκινων και 320 σιδηρών αριστείων. Ο υποφαινόμενος λαμβάνει Χάλκινο, ως υπαξιωματικός. Ο ίδιος είναι γραμμένος σε κατάλογο Ασπροποταμιτών, οι οποίοι κατοικούν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Πηγή: Αρχειμνήμων Φ286 Γ.Α., Αριστεία. Το 1843 ο Γ. Νερουλής στις εκλογές παραστατών –εκλογέων για την εκλογή πληρεξουσίων της επαρχίας Ν. Πατρών, τα πρακτικά τον φέρουν ως πάρεδρο του χωριού. Βλέπε «Εκλογικά Παραλειπόμενα 1843»
Φ 285 Θεόδωρος Παλούκης από Ασπροπόταμο κάτοικος Αρχάνι σιδερένιο. Είναι γραμμένος σε κατάλογο 8181/5 Ιανουαρίου 1844 με άλλους 354 αγωνιστές. Ο Κατάλογος στάλθηκε στον Συνταγματάρχη Χριστοδ. Χατζηπέτρου προς διανομή των: 134 χαλκίνων και 320 σιδηρών αριστείων Ο υποφαινόμενος λαμβάνει σιδερένιο. Είναι γραμμένος και σε κατάλογο Ασπροποταμιτών που διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδα. Πηγή: Γ.Α.Κ. Αρχειομνήμων Φ 286 Αριστεία
Φ 285 Παναγιώτης Παλούκης από Ασπροπόταμο κάτοικος Αρχάνι σιδερένιο. Είναι γραμμένος σε κατάλογο 8181/5 Ιανουαρίου 1844 με άλλους 354 αγωνιστές. Ο Κατάλογος στάλθηκε στον Συνταγματάρχη Χριστοδ. Χατζηπέτρου προς διανομή των: 134 χαλκίνων και 320 σιδηρών αριστείων Ο υποφαινόμενος λαμβάνει σιδερένιο. Είναι γραμμένος και σε κατάλογο Ασπροποταμιτών που διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδα. Πηγή: Γ.Α.Κ. Αρχειομνήμων Φ 286 Αριστεία

Φ 245 Παπαλέξιος Παπαγεωργίου (ιερέας) από Ααχάνι. Στις 21 Ιανουαρίου 1844, ο οπλαρχηγός Χρηστ . Χατζηπέτρου σε κατάλογο που υπέβαλε προς το Υπουργείο των στρατιωτικών τον προτείνει να λάβει το σιδηρούν αριστείο Αγώνος. Ενώ με τον Φ. των Γ.Α.Κ, 272 φέρεται γραμμένος με α/α 71, σε κατάλογο 3466/10 Μαρτίου 1844, με άλλους 100 ρουμελιώτες αγωνιστές, ο οποίος στάλθηκε στον πολιτευτή Δημήτριο Χατζίσκο για διανομή των αριστείων στους δικαιούχους. Του απονέμεται το σιδηρούν αριστείο αγώνα Στις εκλογές του 1843 φαίνεται να ιερουργεί με τους διαφωνούντες.
Φ 245 Δημήτριος Παπαϊωάννου, από Αρχάνι σιδερένιο. Στις 21 Ιανουαρίου 1844, ο οπλαρχηγός Χρηστ . Χατζηπέτρου σε κατάλογο που υπέβαλε προς το Υπουργείο των στρατιωτικών τον προτείνει να λάβει το σιδηρούν αριστείο. Ενώ με τον Φ. των Γ.Α.Κ, 272 φέρεται γραμμένος με α/α 72, σε κατάλογο 3466/10 Μαρτίου 1844, με άλλους 100 ρουμελιώτες αγωνιστές, ο οποίος στάλθηκε στον πολιτευτή Δημήτριο Χατζίσκο για διανομή των αριστείων στους δικαιούχους. Του απονέμεται το σιδηρούν αριστείο αγώνα.
Φ 283 Αθανάσιος Παπαντωνίου από Άγραφα διαμονή Αρχάνι. Σιδερένιο . Είναι γραμμένος σε κατάλογο 212 Αγραφιωτών με διαμονή σε διάφορα χωριά του Δήμου Μακρακώμης. Έλαβε μέρος σε διάφορες μάχες του αγώνα, υπέρ ανεξαρτησία της πατρίδος , κάτω από την οδηγία του Καραϊσκάκη και άλλων οπλαρχηγών. Προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Υπογράφουν: Νικήτας Σταματελόπουλος, Γ. Διοβουνιώτης, Διαμαντής Ολύμπιος,Ν. Πανοριάς κ. ά. Ενώ στον Φάκελο 283 των ΓΑΚ, κατάλογο αριθμό 7079/ 2 Μαΐου 1844, είναι γραμμένος σε κατάλογο αγραφιωτών αγωνιστών με α/α 142, οι οποίοι διαμένουν σε διάφορα χωριά του Δήμου Μακρακώμης. Του απονέμεται το σιδερένιο αριστείο.
Φ 282 Νικόλαος Πετζινόπουλος ;;;από Αρχάνι Ο υποφαινόμενος πήρε σιδερένιο αριστείο ως στρατιώτης. Είναι γραμμένος με α/α 121 σε κατάλογο του Υπουργείου επί των στρατιωτικών με αριθμό 6836/ΓΑΚ 226 αχρονολόγητος με 244 ονόματα αγωνιστών που λαμβάνουν τα σιδερένια αριστεία. Εκ του Υπουργείου των Στρατιωτικών. Υπογραφή :Π.Ι Ρόδιος υπουργός επί των Στρατιωτικών
Φ 277 Αντώνης Πολιτόπουλος από Άγραφα διαμονή Αρχάνι σιδερένιο. Είναι γραμμένος σε κατάλογο 212 Αγραφιωτών με διαμονή σε διάφορα χωριά του Δήμου Μακρακώμης. Έλαβε μέρος σε διάφορες μάχες του αγώνα, υπέρ ανεξαρτησία της πατρίδος , κάτω από την οδηγία του Καραϊσκάκη και άλλων οπλαρχηγών. Προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Υπογράφουν: Νικήτας Σταματελόπουλος, Γ. Διοβουνιώτης, Διαμαντής Ολύμπιος,Ν. Πανοριάς κ. ά. Ενώ στον Φάκελο 283 των Γ.Α.Κ, κατάλογο 7079/ 2 Μαΐου 1844, είναι γραμμένος σε κατάλογο αγραφιωτών αγωνιστών με α/α 141, οι οποίοι διαμένουν σε διάφορα χωριά του Δήμου Μακρακώμης, χωρίς να αναφέρεται η διαμονή. Του απονέμεται το σιδερένιο.
Φ284 Ιωάν. Σαμπασιώτης ;; και Τζαμπασιώτης από Αρχάνι σιδερένιο. Στον Φ 286 είναι γραμμένος στον κατάλογο του Ευαγγέλη Κοντογιάννη αριθ. 8397 με άλλους 623 ρουμελιώτες και προτείνεται για σιδερένιο. Ενώ με το Φ 284 Είναι γραμμένος σε κατάλογο αριθμό 8397/10 Μαΐου 1844, του Υπουργείου των επί των επί των Στρατιωτικών με 623 άτομα, που στέλνεται στον Γεώργιο Αινιάνα προς διανομή χάλκινων και σιδηρών αριστείων στους δικαιούχους αγωνιστές. Ο υποφαινόμενος λαμβάνει Σιδερένιο.
Φ 277 Αθανάσιος Σιαππαίρας;;;από Άγραφα διαμονή Αρχάνι σιδερένιο. Είναι γραμμένος σε κατάλογο 212 Αγραφιωτών με διαμονή σε διάφορα χωριά του Δήμου Μακρακώμης. Έλαβε μέρος σε διάφορες μάχες του αγώνα, υπέρ ανεξαρτησία της πατρίδος , κάτω από την οδηγία του Καραϊσκάκη και άλλων οπλαρχηγών. Προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Υπογράφουν: Νικήτας Σταματελόπουλος, Γ. Διοβουνιώτης, Διαμαντής Ολύμπιος,Ν. Πανοριάς κ. ά
Φ 280 Κ. Σηνόπουλος από Αρχάνι χάλκινο. Ο υποφαινόμενος είναι γραμμένος σε κατάλογο αγωνιστών αριθ. 6086/ 15 Απριλίου 1844, του παραπλεύρως φακέλου των ΓΑΚ μαζί με άλλους 53 ρουμελιώτες αγωνιστές και λαμβάνει το χάλκινο αριστείο ως υπαξιωματικός.
Φ 284 Θεόδωρ. Σιούτας από Ασπροπόταμο κάτοικος Αρχάνι σιδερένιο. Είναι γραμμένος σε κατάλογο αριθμό 8397/10 Μαΐου 1844, του Υπουργείου των επί των επί των Στρατιωτικών με 623 άτομα, που στέλνεται στον Γεώργιο Αινιάνα προς διανομή χαλκίνων και σιδηρών αριστείων στους δικαιούχους αγωνιστές. Ο υποφαινόμενος λαμβάνει Σιδερένιο. Είναι γραμμένος και σε κατάλογο Ασπροποταμιτών που διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδα. Πηγή: Γ.Α.Κ. Αρχειομνήμων Φ 286 Αριστεία
Φ 284 Γιάνν. Σουλτάτος από Αρχάνι Σιδερένιο. Στον Φ 284, είναι γραμμένος σε κατάλογο αριθμό 8397/10 Μαΐου 1844, του Υπουργείου των επί των επί των Στρατιωτικών με 623 άτομα, που στέλνεται στον Γεώργιο Αινιάνα προς διανομή χαλκίνων και σιδηρών αριστείων στους δικαιούχους αγωνιστές. Ο υποφαινόμενος λαμβάνει Σιδερένιο. Ενώ στον κατάλογο με αριθμό 8397/ Φ286 του Ευαγγέλη Κοντογιάννη με άλλους 623 ρουμελιώτες και προτείνεται για σιδερένιο.
Φ285 Ιωάννης Τζιαμασιώτης ή Σαμπασιώτης; από Ασπροπόταμο κάτοικος Αρχάνι. Σιδερένιο. Είναι γραμμένος σε κατάλογο 8181/5 Ιανουαρίου 1844 με άλλους 354 αγωνιστές. Ο Κατάλογος στάλθηκε στον Συνταγματάρχη Χριστοδ. Χατζηπέτρου προς διανομή των: 134 χαλκίνων και 320 σιδηρών αριστείων Ο υποφαινόμενος λαμβάνει σιδερένιο. Επίσης είναι γραμμένος και σε κατάλογο Ασπροποταμιτων που διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδα. Πηγή: «Γ.Α.Κ. Αρχειομνήμων Φ 286 Αριστεία»
285 Ιωάννης ή ΓιαννηςΤζιούμας από Ασπροπόταμο κάτοικος Αρχάνι σιδερένιο. Είναι γραμμένος σε κατάλογο 8181/5 Ιανουαρίου 1844 με άλλους 354 αγωνιστές. Ο Κατάλογος στάλθηκε στον Συνταγματάρχη Χριστοδ. Χατζηπέτρου προς διανομή των: 134 χαλκίνων και 320 σιδηρών αριστείων Ο υποφαινόμενος λαμβάνει σιδερένιο. Είναι γραμμένος και σε κατάλογο Ασπροποταμιτών που διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδα. Πηγή: Γ.Α.Κ. Αρχειομνήμων Φ 286 Αριστεία
285 Γεώργιος Τζούμας από Ασπροπόταμο κάτοικος Αρχάνι σιδερένιο . Είναι γραμμένος σε κατάλογο 8181/5 Ιανουαρίου 1844 με άλλους 354 αγωνιστές. Ο Κατάλογος στάλθηκε στον Συνταγματάρχη Χριστοδ. Χατζηπέτρου προς διανομή των: 134 χαλκίνων και 320 σιδηρών αριστείων Ο υποφαινόμενος λαμβάνει σιδερένιο. Είναι γραμμένος και σε κατάλογο Ασπροποταμιτών που διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδα. Πηγή: Γ.Α.Κ. Αρχειομνήμων Φ 286 Αριστεία
Φ 284 Δημήτριος Τσανόπουλος από Θεσσαλία διαμονή Αρχάνι Χάλκινο. Είναι γραμμένος με α/α 140 σε κατάλογο Θεσσαλών που διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας αμείβεται με χάλκινο αριστείο.
Φ 278 Δημήτριος Τσιόνος από Αρχάνι Χαλκινο. Ο υποφαινόμενος είναι γραμμένος σε κατάλογο αγωνιστών αριθ 6086/ 15 Απριλίου 1844, του παραπλεύρως φακέλου των ΓΑΚ μαζί με άλλους 53 ρουμελιώτες αγωνιστές και λαμβάνει το χάλκινο αριστείο ως υπαξιωματικός.
Φ 277 Ιωάννης Τουρμπέτας μήπως Μάκρυση από Άγραφα διαμονή Αρχάνι. Είναι γραμμένος σε κατάλογο 212 Αγραφιωτών με διαμονή σε διάφορα χωριά του Δήμου Μακρακώμης. Έλαβε μέρος σε διάφορες μάχες του αγώνα, υπέρ ανεξαρτησία της πατρίδος , κάτω από την οδηγία του Καραϊσκάκη και άλλων οπλαρχηγών. Προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Υπογράφουν: Νικήτας Σταματελόπουλος, Γ. Διοβουνιώτης, Διαμαντής Ολύμπιος,Ν. Πανοριάς κ. ά. Ενώ στον Φάκελο 283 των ΓΑΚ, κατάλογο αριθμό 7079/ 2 Μαΐου 1844, είναι γραμμένος σε κατάλογο αγραφιωτών αγωνιστών με α/α 143, οι οποίοι διαμένουν σε διάφορα χωριά του Δήμου Μακρακώμης. Του απονέμεται το σιδερένιο αριστείο. Το ίδιο όνομα και επώνυμο είναι γραμμένο στη Μάκρυση. Εκτός αν πρόκειται για συνωνυμία
Φ 250 Δημήτριος Τσάκαλος από Αρχάνι Σιδερένιο. Είναι γραμμένος στον κατάλογο με αριθμό 1772/19/21844μαζί άλλους 224 αγωνιστές με α/α 44, ο οποίος στάλθηκε προς τον Ευαγγ. Κοντογιάννη για διανομή των αριστείων.
Φ 250 Αθανάσιος Τσιγκούλης;; από Αρχάνι, Με το διαβιβαστικό αριθ. 1772 / 24 Φεβρουαρίου Προς τον Ευ. Κοντογιάννη, αποστέλλεται ταυτάριθμος κατάλογος ονομάτων αγωνιστών προς διανομή 224 σιδερένια αριστεία μεταξύ των οποίων είναι και ο υποφαινόμενος με α/α 144. Του απονέμεται το σιδηρούν αριστείο.
Φ 250 Κωστής Τσώνος από Αρχάνι. Είναι γραμμένος στο κατάλογο αγωνιστών αριθμό 1772 με άλλους 224 με σιδερένια αριστεία
Φ 285 Αναγν. Αθανασίου Φλώρος από Αρχάνι σιδερένιο Είναι γραμμένος σε κατάλογο αριθμό 8397/10 Μαΐου 1844, του Υπουργείου των επί των επί των Στρατιωτικών με 623 άτομα, που στέλνεται στον Γεώργιον Αινιάνα προς διανομή χάλκινων και σιδηρών αριστείων στους δικαιούχους αγωνιστές. Ο υποφαινόμενος λαμβάνει Σιδερένιο.
Φ 284 Αναγν. Αθ. Φλώρος από Αρχάνι. Παίρνει σιδερένιο αριστείο. Στον Φ 286 είναι γραμμένος στον κατάλογο του Ευαγγέλη Κοντογιάννη αριθ. 8397 με άλλους 623 ρουμελιώτες και προτείνεται για σιδερένιο. Επίσης είναι γραμμένος σε κατάλογο αριθμό 8397/10 Μαΐου 1844, του Υπουργείου των επί των επί των Στρατιωτικών με 623 άτομα, που στέλνεται στον Γεώργιον Αινιάνα προς διανομή χαλκίνων και σιδηρών αριστείων στους δικαιούχους αγωνιστές. Ο υποφαινόμενος λαμβάνει Σιδερένιο.
Φ 250 Δημήτριος Φλώρος από Αρχάνι: Με το διαβιβαστικό αριθ. 1772 / 24 Φεβρουαρίου Προς τον Ευ. Κοντογιάννη, αποστέλλεται ταυτάριθμος κατάλογος ονομάτων αγωνιστών προς διανομή 224 σιδερένια αριστεία μεταξύ των οποίων είναι και ο υποφαινόμενος με α/α 47. Του απονέμεται το σιδηρούν αριστείο. Ο Δημήτριος Φλώρος στις συνταγματικές εκλογές του 1843 εκλέχθηκε εκλογέας και πήρε μέρος στην εκλογή του Ευαγγέλη Κοντογιάννη ως πληρεξούσιος στην «Εθνική Συνέλευση» για τη σύνταξη του παραχωρηθέντος συντάγματος από τον Όθωνα.
Φ 259 Φλώρος Ιωάννης του Αθανασίου, από το χωριό Αρχάνι της Φθιώτιδας του Δήμου Μακρακώμης. Πήρε το πιστοποιητικό του, ύστερα από ατομική αίτηση στις 13 Ιανουαρίου 1844. Υπηρέτησε την Πατρίδα υπό την οδηγία των Μ και Ν. Κοντογιάννη, που υπογράφουν το πιστοποιητικό και άλλων οπλαρχηγών. Έλαβε μέρος στις μάχες: Μέσα στην Υπάτη, της Γιαννιτσούς και σε πολλές άλλες Επικυρώνεται το γνήσιο των υπογραφών από το Δήμαρχος Σπερχειάδος Χ Ζουλούμης. Πηγή: Αρχειομνήμων φ 259 λήψη 164 Αριστεία

Φ 259 Κώστας Φλώρος από Αρχάνι, Αίτηση και πιστοποιητικό στον παραπλεύρως φάκελο. Το πιστοποιητικό εκδουλεύσεων τον υπογράφουν οι οπλαρχηγοί Κοντογιανναίοι. Πήρε μέρος σε πολλές μάχες και στη μάχη της Γιαννιτσούς.
Φ 284 Δημητ. Χαλντούπης ή Χαλτούπης από Ασπροπόταμο κάτοικος Αρχάνι σιδερένιο. Στον Φ 286 των ΓΑΚ είναι γραμμένος στον κατάλογο του Ευαγγέλη Κοντογιάννη αριθ. 8397 με άλλους 623 ρουμελιώτες και προτείνεται για σιδερένιο. Ενώ με το Φ 284 Είναι γραμμένος σε κατάλογο αριθμό 8397/10 Μαΐου 1844, του Υπουργείου των επί των επί των Στρατιωτικών με 623 άτομα, που στέλνεται στον Γεώργιον Αινιάνα προς διανομή χάλκινων και σιδηρών αριστείων στους δικαιούχους αγωνιστές. Ο υποφαινόμενος λαμβάνει Σιδερένιο. Σιδερένιο φαίνεται να λαμβάνει και τον Φ 285. Επίσης φέρεται γραμμένος και σε κατάλογο Ασπροποταμιτών που διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδα. Πηγή: Γ.Α.Κ. Αρχειομνήμων Φ 286 Αριστεία.
Φ 285 Γεώργιος Χορνόβας από Ασπρπόταμο κάτοικος Αρχάνι σιδερένιο. Είναι γραμμένος σε κατάλογο 8181/5 Ιανουαρίου 1844 με άλλους 354 αγωνιστές. Ο Κατάλογος στάλθηκε στον Συνταγματάρχη Χριστοδ. Χατζηπέτρου προς διανομή των: 134 χαλκίνων και 320 σιδηρών αριστείων Ο υποφαινόμενος λαμβάνει σιδερένιο. Είναι γραμμένος και σε κατάλογο Ασπροποταμιτών που διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδα. Πηγή: Γ.Α.Κ. Αρχειομνήμων Φ 286 Αριστεία

Φ 163 Μήτρος Χρήστου από Αρχάνι. Είναι γραμμένος σε κατάλογο στρατιωτών με άλλους ρουμελιώτες 2ο λόχο οροφυλακής προτείνεται για αριστείο το 1837 στον ίδιο παραπάνω φάκελο 163 το 1842 προτείνεται να λάβει σιδερένιο Αριστείο.
Φ 245 Κώστας Χρηστόπουλος από Αρχάνι. Στις 21 Ιανουαρίου 1844, ο οπλαρχηγός Χρηστ . Χατζηπέτρου σε κατάλογο που υπέβαλε προς το Υπουργείο των στρατιωτικών τον προτείνει να λάβει το σιδηρούν αριστείο Ενώ με τον Φ. των Γ.Α.Κ, 272 φέρεται γραμμένος με α/α 74, σε κατάλογο 3466/10 Μαρτίου 1844, με άλλους 100 ρουμελιώτες αγωνιστές, ο οποίος στάλθηκε στον πολιτευτή Δημήτριο Χατζίσκο για διανομή των αριστείων στους δικαιούχους. Του απονέμεται το σιδηρούν.
Φ 292 Γεώργιος (δυσανάγνωστο επώνυμο) λαμβάνει σιδηρούν.


1 σχόλιο:

  1. χαίρουμαι, για την ανάρτηση στο ιστολόγιό σας, τους αγωνιστές του χωριού σας. Εάν χρειάζεστε και άλλα στοιχεια για τα εκλογικά του Αρχανιού του 1843, επικοινωνηστε μαζί μου. Επ' ευκαιρία, θα μπορούσατε να βάλλετε την πηγή και στο δεύτερο σκέλος της ανάρτησης (πιστοποιητικά πριν από τα ΓΑΚ. Φιλικά Θωμάς Ζέρβας

    ΑπάντησηΔιαγραφή